Säännöt

Voimassaolevat säännöt 23.03.2023 alkaen 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turvallinen aromaterapia ry. Sen kotipaikka on Tampere ja toimialue Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turvallisen aromaterapian toteutumista ja turvallista eteeristen öljyjen käyttöä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • jakaa tietoa aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä
 • jakaa näyttöön perustuvaa tietoa aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä
 • vähentää aromaterapiaan ja eteeristen öljyjen käyttöön liittyviä ennakkoluuloja
 • tekee yhteistyötä aromaterapiaa toteuttavien tahojen kanssa
 • tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa
 • tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten samaa asiaa ajavien yhdistysten ja toimijoiden kanssa
 • järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia aromaterapiasta ja eteerisistä öljyistä
 • osallistuu tapahtumiin tiedon jakamiseksi aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä
 • julkaisee tietoa aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytössä hyödyntäen erilaisia julkaisukanavia
 • antaa lausuntoja aromaterapiasta ja turvallisesta eteeristen öljyjen käytöstä
 • yhteydenpito lääketieteellisten asiantuntijoiden kanssa.

3. Jäsenet
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksessä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäseniksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

5. Jäsenedut
Jäsenille myönnettävistä jäseneduista päättää hallitus.

6. Hallitus
Hallitus vastaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumisesta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kolmesta viiteen (3-5) jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan, varajäsen nousee eronneen tilalle varsinaiseksi jäseneksi. Varajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokoontumisessa.

Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus voi järjestää kokoontumisen puhelinkokouksena tai muita tietoliikenneyhteyksiä käyttäen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee arpa. Hallituksen varajäsen on äänivaltainen, jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoontumiseen.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 01.01 - 31.12.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 

Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 8. päätetään jäsenmaksujen suuruudet
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta.

13. Varainhankinta
Yhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys voi järjestää maksullisia koulutuksia. Yhdistys voi järjestää asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia huvitilaisuuksia.

14. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksestä erotaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle vahinkoa tai ei ole toiminut yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen eräpäivästä lukien, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Yhdistyksestä erotettu voi valittaa kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle, paitsi milloin kyseessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Kirjallinen valitus on toimitettava hallitukselle viimeistään 30 päivän päästä siitä, kun erotettu on saanut tiedon erottamisestaan. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, siitä on mainittava kokouskutsussa.

15. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa, ja jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa yhdistyksen purkamisesta päätetään, on myös päätettävä yhdistyksen varojen käyttämisestä sellaiseen toimintaan, joka mahdollisimman hyvin täyttää toisen pykälän tarkoitus- ja toimintaohjeen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen.